Pædagogiske mål

*Det er vores mål, at medlemmet får tryghed og omsorg i hverdagen

Det vil vi gøre ved:

- at tage godt imod medlemmet

- at medlemmet bliver set og hørt

- at medlemmet bliver taget alvorligt

- at medlemmet oplever omsorg

*Det er vores mål, at medlemmet får selvværd, udvikler selvstændighed og sociale færdigheder

Det vil vi gøre ved:

- at medlemmet får øje for sine stærke sider

- at medlemmet får hjælp og støtte til svære ting

- at medlemmet får tid og rum til aktiviteter, leg, eksperimenter, sammenligning og refleksion

- at medlemmet lærer forståelse for andre og deres forskellighed

*Det er vores mål at medlemmet får udviklet sin motorik og kreativitet

Det vil vi gøre ved:

- at tilbyde fysisk prægede aktiviteter

- at have gode og udviklende aktivitetsredskaber

- at tilbyde fysiske rammer, der motiverer til leg og bevægelse

- at tilbyde aktiviteter som tegne, male, klippe, sy, save, hamre, konstruktion og madlavning

* Det er vores mål at medlemmerne får udviklet sine musiske, sproglige og logiske/matematiske sider

Det vil vi gøre ved:

- at tilbyde musikaktiviteter til medlemmerne

- at lege med ord, rim, remser og sange

- ved at have udviklende brætspil

- at have hjernevridende computeropgaver

- at fortælle historier, sætte ord på oplevelser og skrive om oplevelser

Klubberne arbejder ud fra følgende værdier:

 1. Ånds- og ytringsfrihed
 2. Ligeværd, selvværd og tolerance
 3. Fællesskab og den enkelte
 4. Solidaritet og omsorg
 5. Selvforståelse og identitet
 6. Samtale og diskussion
 7. Nysgerrighed, engagement og begejstring
 8. Virkelyst og glæde
 9. Indsigt i og ansvar for naturen og samfundet

Pædagogik

I Klubberne Skovby Mosegård har vi som mål, at vi vil kendes for at vores pædagogik er tydelig og gennemskuelig.

Det er vigtigt for os, at medlemmerne har så gode rammer som muligt for at udvikle sig til hele, robuste og selvstændige personer med højt selvværd. Derfor skal vores dagligdag være afvekslende og med mange input, som medlemmerne kan lære af, bearbejde og bruge videre i livet. Herunder er det også vigtigt, at medlemmerne lærer en omgangstone, som indeholder respekt for andre mennesker.

De voksne skal være tydelige, engagerede og åbne.

Gennem aktiviteter, leg, spil og samvær tilegner medlemmerne sig deres omverden og udvikler herigennem forskellige færdigheder, som gør det muligt for det enkelte medlem at forstå, tilpasse sig, udvikle sig og ændre sit liv og færden. Medlemmerne lærer at løse konflikter og problemer, at indgå kompromiser, at opbygge venskaber, at udvikle kommunikationen, og lærer at indgå som en aktiv deltager.

Gennem aktiviteterne mm. afprøver medlemmerne indlærte færdigheder, og de opnår herigennem ny erkendelse, som er drivkraften til at lære nye færdigheder. De nye færdigheder afprøves, ny erkendelse opnås, nye færdigheder opnås

osv.

Medarbejderne på mosen er ansvarlige for at skabe et fysisk og psykisk miljø, der er trygt for medlemmerne, så medlemmet trives og udvikles optimalt.

Trivsel og udvikling for klubbens medlemmer

Bestyrelsen i klubben har i 2008 valgt at sætte fokus på området TRIVSEL og UDVIKLING (og den indsats vi alle bør være en aktiv del af..)

At børnene trives og er glade, er det bedste, vi som voksne kan gi` vores børn

I klubben vil vi til enhver tid gøre vores bedste..

Udover beskrivelsen side 1 og 2 i målsætningen vil vi bl.a.:

 1. Anerkende det børnene er gode til
 2. Tage udgangspunkt i hvad der lykkes, og skabe endnu mere succes for det enkelte barn
 3. Være lyttende, spørgende, åben, interesseret og vejledende i vores relationer til det enkelte barn
 4. Skabe relationer hvor børnene respekterer hinanden(og voksne). At de bliver i stand til at rumme hinandens forskellighed
 5. Være synlige voksne, der bl.a. er meget opmærksomme på børnenes indbyrdes sprog og omgangstone — herunder også kropssprog
 6. Handle på situationer, så der skabes ”vindere”
 7. Være gode rollemodeller for medlemmerne. Alle forældre kan til enhver tid bruge medarbejdernes kompetencer og indsigt
 8. Samarbejde bredt i lokalområdet i.f.t. skole, idrætsforening og øvrige tilbud for børn
 9. Samarbejde aktivt i dialoggruppen i Skovby om det fælles værdigrundlag ”Børn i Skovby 0-18 år”.
 10. Tilbyde spændende, udviklende, udfordrende, lærerige, grænseoverskridende mm. aktiviteter, som giver børnene lyst til og interesse for at indgå i mange forskellige relationer
 11. Give alle forældre mulighed for at benytte sig af kontakt til klubbens medarbejdere i situationer, hvor der kunne være uklarheder, der skal kastes lys på
 12. At børnene oplever overensstemmelse og sammenhæng mellem hjem og klub.

Vi ønsker også at opbygge et tillidsforhold mellem klub og medlem

 1. Arbejder på at se børnene som en helhed med mange forskellige kompetencer. At udfordre hvor vi mener, der er brug for det for at styrke enkelte områder/kompetencer
 2. At sammensættes personalegruppen så den til enhver tid kan modsvare så mange af medlemmernes ønsker og behov som muligt
 3. At medlemmerne bliver set, hørt og medinddraget
 4. At medlemmerne må føle og opleve, at de har ansvar for egne handlinger.
 5. Forældre og klubbens medarbejdere gør altid deres bedste!

Klubben anser forældrene som eksperter i.f.t. egne børn!

Dialogen mellem hjem og klub skal være en ligeværdig dialog!

Forældre og klub går målrettet efter succes!

 1. Være specielt opmærksomme på 5. og 6. klassernes behov og ønsker. Umiddelbart efter sommerferien indkalder klubben til dialogmøde, hvor medlemmer, forældre, klubbens medarbejdere og øvrige relevante personer deltager..
 2. Indgå i tværfagligt samarbejde med børnerådgivningen(psykolog, socialrådgiver), sundhedsplejen, skolen, politi m.fl.

Klubbens arbejde baserer sig desuden også på:

 1. Børn i Skovby 0-18 år(Dialoggruppen i Skovby)
 2. Sammenhængende børnepolitik set i sundhedsfremmende perspektiv(Skanderborg kommune)
 3. Dagtilbudsloven

Se a b og c på klubbens hjemmeside!!!

Design by MediaConnect ApS