Sammenhængende børnepolitik set i et sundhedsfremmende perspektiv

(Direkte link til denne side: www.skanderborg.dk/boernepolitik)

Målet med børnepolitikken er:

 • At sikre, at der arbejdes mod fælles mål på tværs af organisatoriske og faglige grænser.
 • At sikre, at kommunens samlede indsats vurderes ud fra de opstillede mål og resultatkrav.
 • At borgere og brugere kan se, hvad de kan forvente sig af kommunens indsats.

Den sammenhængende børnepolitik har været i høring hos kommunens skole- og forældrebestyrelser.
Politikken er godkendt af Sammenlægningsudvalget for NySkanderborg Kommune den 13. december 2006 og trådte i kraft 1. januar 2007.

Politiske visioner

Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Det betyder, at forældrene og Skanderborg kommune er fælles om ansvaret for at sikre:

 • At alle børn/unge mødes af voksne, der viser omsorg, nærvær og engagement. Og som har tid til fordybelse.
 • At børn/unge behandles som ”hele mennesker” — med sociale, følelsesmæssige, kognitive og fysiske behov.
 • At børn/unge bliver mødt med fokus på ressourcer og potentialer.
 • At børn/unge mødes med respekt og anerkendelse.
 • At børn/unge bliver understøttet i at udvikle styrke og robusthed til at klare udfordringer og modgang.
 • At børn/unge gives vilkår det giver mulighed for fordybelse — og for at være sig selv.
 • At børn/unge støttes i at kunne indgå i gode fællesskaber og venskaber.
 • At børn/unge får gode erfaringer med mangfoldighed og forskellighed — såvel socialt som kulturelt.
 • At børn/unge får gode erfaringer med at de — uanset adfærd — har mulighed for at få hjælp og støtte fra voksne.

Samarbejdet omkring børn og unge, bør således have fokus på:

 • At samarbejdet mellem de professionelle og forældrene bygger på gensidig respekt og åbenhed.
 • At de professionelle inddrager forældre og børn i alle forhold som vedrører børnenes udvikling og trivsel.
 • At alle aktører i en samarbejdsrelation kan opleve, at de kan være i relationen med en oplevelse af værdighed.
 • At der igangsættes tiltag med fokus på tidlig støtte til forældre, som kan være usikre overfor forældrerollen/ansvaret.

Udvikling af de pædagogiske miljøer bør således have fokus på:

 • At der udvikles rummelige pædagogiske miljøer med plads til mangfoldighed og forskellighed.
 • At der udvikles pædagogiske miljøer med plads og mulighed for udfoldelse.
 • At der igangsættes pædagogiske udviklingsprocesser, som bryder de negative sociale udviklingsmønstre.
 • At der udvikles gode arbejdsvilkår for alle ansatte i de pædagogiske institutioner — herunder mulighed for efteruddannelse.
Faglige målsætninger

For at leve op til den overordnede politiske vision er det vigtigt at alle aktører omkring barnet og den unge arbejder ud fra et sundhedsfremmende perspektiv kendetegnet ved et fælles fokus på børn og unges ressourcer, potentialer og handlemuligheder.

Ansvarsplacering og tværfagligt samarbejde

Det er formålet:

 • At alle, der arbejder med børn og unge, tager ansvar for at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende inden for deres fagområde.
 • At det enkelte lokalområde/distrikt tager ejerskab på, at alle fagpersoner tænker helhedsorienteret og arbejder sammen med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel.
 • At det sikres, at den medarbejder, der ser et problem, er i stand til at handle på det.
 • At der tages udgangspunkt i forældrenes og børnenes/de unges forventninger i forhold til fremtiden.
 • At samarbejde og kommunikation mellem det pædagogiske personale og det tværfaglige professionelle team er præget af ligeværdighed, åbenhed og tillid.
 • At det tværfaglige distriktssamarbejde er fundament for, at der tages ejerskab lokalt, og for at der arbejdes med muligheder i lokalområdet.
 • At det tværfaglige distriktssamarbejde har overblik over de ressourcer, der kan trækkes på i den konkrete situation.
Inddragelse

Det er formålet:

 • At de professionelle inddrager børn og forældre i alle forhold, som vedrører børnenes udvikling og trivsel.
 • At samarbejdet mellem forældre, børn og professionelle bygger på respekt, værdighed og åbenhed.
Overgange

Det er formålet:

 • At en overgang er en positiv udfordring, hvor man får mulighed for at vokse.
 • At der fokuseres på ressourcer og potentialer.
 • At overgangene skal være styret af dialog, samarbejde og fællesskab.
 • Nøgleordene er:
  • Tryghed
  • Åbenhed
  • Respekt
Tidlig indsats-rettidig indsats

Det er formålet:

 • At den der ser problemet er ansvarlig for handling såvel internt som eksternt.
 • At der er fleksible og let tilgængelige arbejdsgange i det professionelle fællesskab.
 • At indsatsen er samlet og koordineret.
 • At forældre og medarbejdere sikres adgang til hurtig faglig og professionel refleksion.
Rummelighed og inklusion

Det er formålet:

 • At skabe rummelige og inkluderende pædagogiske miljøer præget af accept og et godt arbejdsklima.
 • At skabe rummelige og inkluderende pædagogiske miljøer med fokus på trivsel, muligheder og ressourcer.
 • At skabe rummelige og inkluderende pædagogiske miljøer med fokus på bæredygtige fællesskaber.
 • At institutionen tager ejerskab i forhold til risikobørn, så man ud fra en samlet vurdering tilbyder den bedst mulige løsning for barnet. Dette skal om muligt ske ud fra princippet om nærhed og mindste indgreb.
Fælles pædagogisk tænkning/fælles sprog

Det er formålet:

 • At alle faggrupper møder forældrene, børnene og de unge ud fra en anerkendende tilgang.
 • At alle aktører omkring børn og unge samarbejder fordomsfrit og ligeværdigt.
 • At udvikle et fælles sprog og fælles termer i det tværfaglige samarbejde.
 • At ledere og medarbejdere har et højt kompetenceniveau i kraft af en løbende opkvalificering mht. viden, færdigheder og holdninger.
 • At det pædagogiske personale forstår barnets/den unges problemer i den sammenhæng, problemerne optræder, og at barnets/den unges trivsel er afhængig af de relationer, barnet/den unge indgår i.

Fagsekretariatet Børn og Unge
Oktober 2006

Design by MediaConnect ApS