Den røde tråd

Den røde tråd i Skovby

Målet med Børn i Skovby er med læring i centrum at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0-18 år.

Forudsætningen for at kunne sætte læring i centrum og skabe den fornødne helhed og sammenhæng er, at alle, der har med børn at gøre i Skovby, samarbejder godt. En af forudsætningerne herfor er, at vi opbygger et fælles sprog på det pædagogiske område. Vi skal bruge de samme ord om de samme begreber og i øvrigt mene det samme med dem. Derfor er der, som en af målsætningerne i Børn i Skovby, udviklet et sæt af nøglebegreber for vor indsats på børneområdet med relation til læring, til barnet og til de voksne omkring børnene.

Disse nøglebegreber er af Dialoggruppe udvalget gjort til en del af de overordnede målsætninger for det pædagogiske arbejde i Skovby. Det er derfor fælles holdninger og værdier, som alle medarbejder- grupper på børn- og ungeområdet skal forholde sig til.

I Skovby er vi opbygget med en høj grad af selvbestemmelse på vore institutioner. Det er derfor vigtigt, at den enkelte dagplejer, medarbejderne på skolen og i daginstitutionerne kan sætte egen praksis i forhold til disse nøglebegreber og se sig selv i dem.

Hver især, skole, daginstitutioner og dagplejeområdet skal derfor i deres virksomhedsplan, give deres bud på, hvordan disse fælles holdninger og værdier udmøntes i praksis, således at de føles i overensstemmelse med den kultur og den identitet, som er udviklet det pågældende sted.

Skovby 2003

1.

 VORES FÆLLES VÆRDIER

 - Glade børn i områdets institutioner

- Tryghed ved skift mellem Skovby`s institutioner

- Skabe sammenhæng i barnets liv

- Modtagelse som skaber forbindelse mellem børnene

- Børn som føler sig trygge med omsorg og nærvær og kærlighed

- Sjovt og udbytterigt fællesskab

- Børn, som ikke mobber

- Børn som er hensynsfulde og yder omsorg

- Børn, som har selvværd og kan sige fra

- Børn, der er tålmodige

- Børn, der viser selvstændighed

- Børn, der er nysgerrige

- Børn med gode sociale kompetencer, her under tolerance, gensidig respekt, åbenhed og tillid

 

2.

Helhed og sammenhæng

I Skovby arbejder vi ud fra et fælles syn på børn og læring, ligesom vi prioritere udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer højt i vor skole og institutioner. På denne baggrund udvikler vi til stadighed den pædagogiske indsats, dels i den enkelte institution og dels på tværs af institutioner og traditionelle faggrænser.

Vi arbejder sammen med at udvikle en kultur, hvor vi gennem koordinering mellem børnelivets mange arenaer, lærer af hinandens erfaringer og bruger hinandens viden og kompetence. Alt sammen med det ene formål, at vi sammen med forældrene gør alt det gode vi kan gøre for børnene, endnu bedre.

 

Fælles syn på læring

Læring er en proces, hvor barnet aktivt konstruerer sin egen viden i et gensidigt forhold mellem sig selv og omverden.

Der er sket en læring, når barnet kan noget, som det ikke kunne før. Læring finder direkte eller indirekte sted, både når barnet er alene og når det er sammen med andre. Det kan ske såvel gennem leg, gennem undervisning som gennem andre pædagogiske tilrettelagt aktiviteter og situationer.

 

Fælles syn på barnet og de voksnes rolle

Vi basere vort pædagogiske arbejde på overbevisningen om:

- At det enkelte barn er unikt, skal føle sig set og har krav på at blive mødt med respekt

- At børn har lyst til og behov for at udforske verden og tage den i besiddelse

- At børn er født med potentialer, der kan udvikle en mangesidig intelligens, som skal stimuleres og udvikles gennem brug. I konsekvens heraf skal vi benytte mange forskellige indgange til det enkelte barn i vort pædagogiske arbejde

- At vi skal tage en konsekvent positiv tilgang til barnet og fokusere på dets stærke sider, da det er afgørende for styrkelse af barnets selvværd at havde mange succesoplevelser i hverdagen

- At barnet skal støttes til at indgå i sociale fællesskaber, hvor det lærer at knytte kontakter og drage omsorg for andre

- At forældrene er de vigtigste voksne for barnet og derfor hovedansvarlig for barnets liv, udvikling og opvækst

- At vi respektere forældrene i denne rolle, og gør hvad vi kan for at støtte dem i den

- At de voksne omkring børnene skal være synlige, ansvarlige og kompetente voksne, der ikke bare står som formidlere af holdninger og værdier, men i samvær med børnene demonstrerer disse gennem voksenroller og i den pædagogiske praksis

- At de voksne ikke bare beskytter børnene og imødekommer deres behov, men formår at gøre dem til deltagere i deres eget liv ved at give dem ansvar og udstrakt grad af medbestemmelse og medindflydelse

 

3.

Stimulering af barnets mangesidige intelligens

Nogle uddybende betragtninger og praktiske angrebsvinkler på teorien om mangesidig intelligens (MI) som et centralt omdrejningspunkt i vort pædagogiske arbejde.

Alle pædagogiske medarbejdere i Skovby arbejder ud fra teorien om mangesidig intelligens (MI), således at børnenes kompetencer styrkes.

Dette medfører, at alle i deres arbejde med børn medtænker og bruger MI- teorien, for derigennem at få en fælles tilgang til børnene og kunne udvikle et fælles sprog om børns læring og kompetencer.

MI-teorien arbejder med bl.a. følgende intelligenser:

- Personlig (interpersonel)

Viser sig måske ved, at barnet hviler meget i sig selv – har selverkendelse – kender sine egne stærke og svage sider – har et rigt liv – har en veludviklet intuition – ofte har stærke meninger om ting – holder af at arbejde alene.

- Social (interpersonel)

Viser sig måske ved, at barnet er åben overfor nye kontakter i samspil med andre – fungerer godt sammen med andre i forskellige situationer – kan læse andres behov og ønsker – tager hensyn – er god til at kommunikere – kan tilsidesætte egne behov – forstår verden gennem menneskelige relationer.

- Rumlig

Viser sig måske ved, at barnet er god til at finde rundt, orientere sig ud fra kort – være forudseende i situationer, der ændrer sig – god til at genkende detaljer og skaffe sig et klart billede af ting – elsker at tegne og skabe – har en stærk visuel præget opfattelse.

- Krops - kinæstetisk

Viser sig måske ved, at barnet har god kontrol over sin krop, sin motorik og sin koordination – god til at anvende redskaber – god balanceevne – glad for at skabe ting med hænderne – glædes ved dans, sport, drama – søger motoriske og kropslige udfordringer – har et godt kendskab til kropslige muligheder og begrænsninger.

- Musisk

Viser sig måske ved, at barnet har rytmesans – god til at skelne mellem lyde og toner – kan holde toner, takt og huske melodier – kan lide at være i nuet – søger stemtheden – har skabertrang – er poetisk – elsker rim og remser – kan lide at spille et instrument – kan gå med et musikstykke i hovedet.

- Sproglig

Viser sig ved, at barnet elsket historier – nyder at lege med ord – læser og skriver godt – kan lide at læse – lide at lege med ord og kombinere dem – deltager gerne i diskussioner og hører gerne på forelæsninger – går op i sætningsbygning, grammatik og retstavning.

4.

- Logisk - matematisk

Viser sig måske ved, at barnet synes om abstrakt tænkning – kan lide at konstruere – kan se logisk og numeriske mønster – kan lide spil – kan håndtere indviklede ræsonnementer – elsker "hjernevridning" og computerspil – elsker matematik og problemløsningsopgaver.

 

 

Der arbejdes konsekvent ud fra ideen om en positiv tilgang til barnet med udgangspunkt i barnets styrkesider.

Nøglen til at identificere barnets styrkesider ligger bl.a. i erkendelsen af, at børn lærer og udvikler sig på mange forskellige måder og ad mange forskellige kanaler. Her er MI også et vigtigt element.

Vi skal lære ar se mulighederne frem for begrænsningerne i udviklingen af barnets handlekompetencer. Vi skal væk fra "fejlfindingsmetoder" og Jantelov.

Gennem positiv kontakt, som sætter fokus på den hensigtsmæssige adfærd, fremmes forståelsen for det enkelte barn og den voksnes grænser og holdninger tydeliggøres. Dermed bliver vort engagement og vore handlinger bragt i overensstemmelse med det vi siger og mener.

Vi ønsker at udvikle "det hele barn".

Det er vigtigt ar medtænke MI-teorien, når vi udvikler de fysiske rammer til miljøer der såvel fysisk som mentalt understøtter børns læring.

 

Der arbejdes konsekvent ud fra ideen om en positiv tilgang til barnet med udgangspunkt i barnets styrkesider

Nøglen til at møde og skabe udvikling for barnet er gennem dets styrkesider.

Det er at se muligheder frem for begrænsninger i barnets handlekompetencer.

Vi skal væk fra "fejlfindingsmetoden" og Janteloven.

Gennem den positive kontakt, som sætter fokus på hensigtsmæssig adfærd, fremmes forståelsen for det enkelte barn og den voksnes grænser og holdninger tydeliggøres. Hermed bliver vores engagement og handlinger i overensstemmelse, med det vi siger og gør.

Vi ønsker at udvikle "det hele barn".

Hvordan kan disse tanker udvikles på vores institution?

 

 

Der arbejdes på at udvikle et tæt samarbejde mellem de voksne omkring barnet

Forældrene deltager aktivt i arbejdet med barnets alsidige udvikling ud fra Børn i Skovby`s tænkning, både i institutionen og derhjemme.

Området styrkes ved at der bl.a. arbejdes med:

- En tidlig indsats til familie med bekymringsbørn

- Gøres brug af forældre ressourcer i institutionerne

- Kvalitetsudvikling af skole/hjemsamtaler

- Barnets bog fra dagpleje og frem til indskolingen

- Udvikling af teamsamarbejdet både tværfagligt og blandt fagfæller

- Udvide samarbejdet mellem institutionerne

Hvordan udvikler vi dette område på vores institution?

 

6.

Litteratur liste:

Mange intelligenser i klasseværelset. Thomas Armstrong, oversat af Susanne Aabrandt, Adlandia 1999

Alle hjerner kan lærer. Mel Levine

Alle hjerner kan lærer. Mel Levine

Sådan tænker børn – sådan lærer de. Howard Gardner, oversat af Kurt Strandberg

………………….

Internethenvisninger og e-mail adresser

www.galten.dk

Design by MediaConnect ApS